Το όνομα του οικισμού εξάλλου παραβάλλεται με αυτό του Άσπενδος της Παμφυλίας από το οποίο μπορεί και να κατάγεται.
Έχει βρεθεί υστερορωμαϊκή κεραμική στο σπήλαιο Σκορδολάκια.